EHBA Hardenberg vertelt over Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

26 november, 2019

Benno hield dit keer zijn 10 minuten presentatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 ingaat en over LoonLoket, het nieuwe loon software programma waar hij vanaf 2020 mee gaat werken.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het doel van de WAB is:

 • De overheid wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken.
 • Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen meer zekerheid
 • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

WW-premie:
Voor werknemers met een vast contract hoeft de werkgever 5% minder WW-premie af te dragen, dan voor werknemers met een tijdelijk contract

Uitzonderingen hierop zijn:
Jeugdig personeel (< 21 jaar) bij gemiddelde van max. 12 uur per week in het loontijdvak.

 • BBL-leerlingen met een contract voor bepaalde tijd.
 • De contractduur moet vanaf 2020 op de loonstrook vermeld worden.

Ontslaggronden:
Naast de 8 bestaande ontslaggronden komt er een extra grond bij voor ontslag.
Stel dat de 8 ontslaggronden afzonderlijk niet voldoende grondslag hebben voor ontslag, maar is ontbinding van het contract wel gerechtvaardigd, dan kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde I-grond. Hierbij mogen de afzonderlijke gronden bij elkaar opgeteld worden om zo ontslag via de kantonrechter aan te vragen. Hiervoor zal dan wel een extra vergoeding aan de ontslagen medewerker betaald moeten worden (max. 50% van de transitievergoeding).

Transitievergoeding:
Oude situatie: recht op na 2 jaar dienstverband, hoogte ½ maandsalaris per dienstjaar en een hogere vergoeding voor oudere werknemers met een lang dienstverband.
Nieuwe situatie: recht op vanaf de 1e dat van het dienstverband (dus ook al in de proeftijd), hoogte 1/3 maandsalaris per dienstjaar en de hogere vergoeding voor oudere werknemers met een langdurig dienstverband komt te vervallen.
Uitzondering: er hoeft geen transitievergoeding betaald te worden bij ontslag i.v.m. het bereiken van de AOW-leeftijd.
Let op: de werknemer moet zelf binnen 3 maand na ontslag aanspraak op de transitievergoeding maken, anders komt deze te vervallen.

Compensatieregelingen:
Transitievergoedingen kunnen soms een onevenredig zware belasting voor de ondernemer vormen, dat de gezondheid van de onderneming in het geding kan komen. Hiervoor zijn er de volgende compensatieregelingen:

 • Voor kleine ondernemers bij ontslag vanuit de werkgever. Ingangsdatum wordt waarschijnlijk 1 januari 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.
 • Voor werkgevers waarvan de werknemer > 2 jaar ziek is. Werkgever moet nu 2 jaar ziekte van werknemer hem verplicht ontslaan, het contract mag niet meer slapend blijven bestaan om zo onder transitievergoeding uit te komen.

Het UWV zal de transitievergoeding van de bovenstaande compensatieregelingen aan de ontslagen werknemers gaan betalen.

Aantal contracten:

 • De periode voor het aantal tijdelijke contracten wordt weer op 36 maanden gesteld (was 24 maanden).
 • Het aantal tijdelijke contracten blijft max. 3, afwijking bij cao blijft mogelijk.
 • De tussenperiode blijft 6 maanden, afwijking bij cao blijft mogelijk.

Uitzonderingen:
De contractketen is niet van toepassing op het primair onderwijs we in geval van vervanging bij ziekte.

Payrolling:
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen hebben recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in vaste dienst zijn van het inlenende bedrijf.
Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten ook recht op een goede pensioenregeling.

Oproepkrachten:
Minimale oproeptermijn – werkgevers moeten oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk (schriftelijk of digitaal).
Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren waarvoor hij opgeroepen is.
Werkgever moet uiterlijk vanaf de 13e maand een contract aanbieden  met een vast aantal uren van het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.
Bij specifieke functies kan hierop bij CAO een uitzondering op worden gemaakt.

Het LoonLoket

Vanaf 2020 ga ik met Het LoonLoket als nieuw softwarepakket voor de loonadministratie werken. Naast de reguliere loonverwerking biedt Het LoonLoket ook een HRM-pakket met vele extra modules:

Werkgevers- en werknemersdossiers:

 • met een autorisatiematrix bepaal jezelf wie inzicht heeft in welke documenten.
 • Het LoonLoket houdt zelf bij hoelang de verschillende documenten bewaard moeten blijven en vernietigd ze automatisch wanneer deze bewaartermijn wordt overschreden. Hierdoor voldoe je aan alle eisen die de AVG stelt en voorkom je boetes.
 • Je kunt arbeidsovereenkomsten digitaal door werknemer laten ondertekenen.

Werkgever ontvangt tijdig een automatisch signaal voordat een contract de einddatum bereikt, zodat hij hierop actie kan ondernemen.

Ziekteverzuim: in deze module kunnen de werknemers ziekgemeld worden. Als er een goede koppeling is ingevoerd met arbodienst en verzekeraar worden de ziekmeldingen automatisch door gemeld aan deze instanties.

Verlofadministratie: besteed minder tijd aan de vrije tijd van je werknemers. De 5 voordelen hiervan op een rij:

 • Eenvoudig door de werknemer aan te vragen, na acceptaie door werkgever staat deze gelijk vast
 • Het saldo van de vrije dagen is altijd actueel
 • Binnen de verschillende verlofsoorten is er veel flexibiliteit
 • Altijd en overal toegang via alle devices
 • Werkgever heeft altijd inzicht in de bezetting door de verlofkalender

Opleidingen: leg de opleidingen van je werknemers vast en je krijgt tijdig een signaal als de geldigheid ten einde loopt.

Beoordelingen: hierin kun je makkelijk alle beoordelingen en gemaakte afspraken vastleggen.

Verstrekkingen: hierin kun je alle verstrekkingen aan werknemers vastleggen, waardoor je precies weet wat je werknemer moet inleveren bij uitdiensttreding.

Werknemersloket: de werknemer heeft altijd toegang op alle devices tot zijn loonstroken en jaaropgaven, zijn/haar personeelsdossier, verlofaanvragen en raadplegen en kan eenvoudig declaraties indienen

Het platform: aan Het LoonLoket zijn eenvoudig andere applicaties te koppelen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog verdere vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen.